Barcelos

Barcelos: promocja lokalnego dziedzictwa historyczno-kulturowego/ Promotion of local cultural and historical heritage in the city of Barcelos 

Celem głównym realizacji projektu jest wzrost i rozwój kompetencji kluczowych uczniów Niepublicznego Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego  w Poznaniu poprzez przygotowanie i organizację mobilności edukacyjnych dla 11 uczniów do szkoły partnerskiej  
w Portugalii – Agrupamento de Escolas de Barcelos. 

O projekcie: 

Główną tematyką przedsięwzięcia jest wielojęzyczność, turystyka i kultura regionu Barcelos. Uczestnicy poznają turystyczne aspekty miasta Barcelos, przeprowadzą ankiety odnośnie turystyki wśród mieszkańców. W celu poznania potencjału Barcelos uczestnicy mobilności będą robić zdjęcia, kręcić filmy, robić notatki podczas wycieczek po mieście. Zebrane materiały zostaną wykorzystane do wspólnego wykonania przez międzynarodową grupę filmu promującego miasto Barcelos. 

Udział w projekcie  podniesie lub poszerzy kompetencji uczniów w zakresie:  

 • rozumienia i tworzenia informacji,
 • wielojęzyczności,
 • osobistym, społecznym i w zakresie uczenia się,
 • świadomości ekspresji kulturalnej, 
 • umiejętności krytycznego myślenia,
 • korzystania z technologii, 
 • poczucia sprawczości,
 • umiejętności negocjowania oraz planowania działań. 

Termin realizacji: 1.03.2023-30.06.2023 

Dofinansowanie: 62 616,00 PLN 

Szkoła realizująca projekt: Niepubliczne Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu 

https://nalo.operator.edu.pl

Szkoła partnerska: Agrupamento de Escolas de Barcelos 

www.aebarcelos.pt  

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

*** 

The  project  Promotion of local cultural and historical heritage in the city of Barcelos involves student mobility activities that will be implemented between March 1 and June 30. Participants of the project are 11 students  from Cogito Private Academic Secondary School in Poznan.  

The aim of the abovementioned  mobility program is to enhance/acquire key competences for lifelong learning, which are: 

 • information literacy,
 • multilingualism,
 • personal, social and learning to learn,
 • cultural awareness and expression, 
 • critical thinking skills,
 • digital literacy, 
 • self- agency, 
 • negotiating and planning skills. 

Project duration: 1.03.2023-30.06.2023 

Grant amount: 62 616,00 PLN 

Leader:  NALO Private Academic Secondary School in Poznan  

https://nalo.operator.edu.pl/  

Partner/Host school: Agrupamento de Escolas de Barcelos 

www.aebarcelos.pt  

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Zasady uczestnictwa ucznia w przedsięwzięciu

Podsumowanie:
Zrealizowano w terminie: 29.05.2023- 02.06.2023 (+2 dni na podróż).

Rezultatem jest wypracowanie wspólnych materiałów informacyjno-turystycznych, które zostały użyte do stworzenia filmów promujących miasto i region Barcelos.

Uczniowie zrealizowali program, którego elementami było: poznanie placówki przyjmującej uczniów, udział we wspólnych zajęciach lekcyjnych, współpraca z rówieśnikami ze szkoły przyjmującej – warsztaty medialne, wycieczki edukacyjne, prezentacje, zajęcia poza formalne związane z historią Portugalii (w szczególności regionu Barcelos).

Zajęcia integracyjne (w tym plenerowe), doświadczenia językowe (angielski, portugalski, polski). Podczas 5 dni mobilności uczniowie polscy i portugalscy zrealizowali wspólne aktywności z zakresu: informatyki, multimediów, etyki, kulturoznawstwa, języka polskiego, języka angielskiego i turystyki.

Program wyjazdu był efektem rozwiniętej współpracy miedzy szkołami. Realizacja projektu wpłynęła na zwiększenie motywacji do nauki, rozwój potencjału uczniów, poszerzenie ich horyzontów. Także nauczyciele oraz szkoła zyskała na realizacji przedsięwzięcia. Nauczyciele zdobyli cenne doświadczenie w pracy międzynarodowej, nawiązali kontakty, wymienili się dobrymi praktykami.

Zobacz i zakochaj się w Barcelos. 

film 1         film 2          film 3         Film 4

Film 5        film 6        Film 7       Film 8