Pozytywna edukacja

Pozytywna edukacja:

Fundamentem naszej filozofii jest podejście holistyczne, w którym dobrostan ucznia oraz jego osiągnięcia akademickie są postrzegane jako jednakowo ważne czynniki umożliwiające pełny rozwój ucznia oraz osiągnięcie sukcesu i satysfakcji na dalszej drodze życiowej.


Powołaniem szkoły holistycznej jest wspomaganie rozwoju ucznia w całości jego doświadczenia. To pobudzanie w uczniu zdolności myślenia: refleksyjnego (monitoring i kontrola procesów poznawczych i emocjonalnych) dialogowego (różne systemy i różne perspektywy odniesienia) i dialektycznego (myślenie kontrfaktyczne), bazującego na wiedzy, zrozumieniu i doświadczeniu. To także kształtowanie umiejętności samodzielnego konstruowania lub wyboru celu, metod i środków działania.


Celami szkoły holistycznej są:

 1. Wspieranie poczucia autonomii ucznia i umiejętności podejmowania decyzji.
 2. Humanizacja ucznia, rozumiana jako wspomaganie go w zadawaniu pytań egzystencjalnych oraz w wytwarzanej przez nie refleksyjności.
 3. Reagowanie zarówno na edukacyjne jak i psychospołeczne potrzeby ucznia.
 4. Nabywanie doświadczeń życiowych.
   

Opieramy się na 3 filarach psychologii pozytywnej:

 1. Pozytywne doświadczanie własnego życia,
 2. Pozytywne właściwości osoby,
 3. Pozytywne społeczeństwo.
   

Model pozytywnej edukacji w NALO:

Podstawą modelu pozytywnej edukacji w NALO jest budowanie u uczniów siły wewnętrznej.


Pozytywne relacje, kształtowane są w następujących zakresach

 1. Współpraca;
 2. Konstruktywne komunikowanie się – bez oceniania;
 3. Tolerancja;
 4. Mediacja, rozwiązywanie konfliktów, eliminowanie przemocy;
 5. Budowanie pozytywnych więzi.


Pozytywne działanie, kształtowane jest w następujących zakresach

 1. Rozwijanie kreatywności;
 2. Wspieranie samodzielności i odpowiedzialności;
 3. Promowanie aktywności społecznej i innowacyjności (skuteczne komunikowanie się  w językach obcych, kompetencje IT);

Pozytywne zdrowie, kształtowane jest w następujących zakresach

 1. Budowanie odporności fizycznej – aktywność ruchowa, promocja zdrowia;
 2. Budowanie odporności psychicznej –  poprzez rozwijanie umiejętności regulowania emocji, uczenia się optymizmu, rozwijania zwinności poznawczej, zdolności autoempatii oraz poczucia sprawczości.

Pozytywny samorozwój, kształtowany jest w następujących zakresach

 1. Zrozumienie własnych potrzeb rozwojowych;
 2. Rozpoznawanie, rozwijanie i wykorzystanie swojego psychospołecznego potencjału;
 3. Budowanie „Ja”, jako marki;
 4. Kształtowanie postawy wobec uczenia się przez całe życie.