Program

Program – Pozytywna edukacja
Program składa się z czterech zintegrowanych wewnętrznie treści:

Część pierwsza – to treści podstawowe z poszczególnych dyscyplin naukowych, ale inaczej dobrane i zorganizowane niż w szkole tradycyjnej. Idąc za radą J.S. Brunera, treści będą dobierane i organizowane wedle tzw. kategorii porządkujących, twierdzeń generatywnych, reprezentatywnych tematów i przykładów, tworząc z nich grupy problemów i projektów.

Część druga – to treści wybrane przez uczniów ze zbioru przedstawionych im zadań, a także treści, wnoszone przez samych uczniów jako ich indywidualne projekty pracy, to również zbiory zadań, służące do rozwoju indywidualnych, naukowych i pozanaukowych zainteresowań uczniów.


Nie ograniczamy kształcenia do standardowych zestawów przedmiotów rozszerzonych. Jedynym obowiązkowym przedmiotem rozszerzonym od klasy pierwszej jest język angielski, pozostałe może uczeń wybrać w dowolnej, odpowiadającej mu konfiguracji. Na wybranych zajęciach języka angielskiego lekcje będzie prowadził native speaker. Po klasie pierwszej licealiści są zobowiązani wskazać jeszcze dwa rozszerzenia lub więcej bez ograniczeń (oczywiście w miarę możliwości swoich oraz pod warunkiem dostępności miejsc).

Część trzecia – Sukces Ucznia i Uczennicy

Treści, których podstawę stanowi psychologia pozytywna są podzielone na moduły realizowane w klasie pierwszej. Należą do nich: Odporność psychologiczna, mocne strony, uważność oraz wyzwania okresu adolescencji.

Część czwarta – To w całości treści poza naukowe, służące szeroko rozumianej humanizacji, wybierane przez uczniów i nauczycieli z życia (dyskurs publiczny, wydarzenia kulturalne, polityczne, sportowe itd.), a także z dorobku kultury (mit, religia, sztuka). Ta część programu będzie realizowana z udziałem edukatorów (ludzi kultury, polityki, mediów), w tym także rodziców uczniów. Z reguły zajęcia poświęcone treściom z czwartego działu odbywać się będą w drugiej połowie dnia szkolnego wg. wyboru ucznia.